Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 108
Tháng 01 : 841
Năm 2022 : 841
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:    553   /KH-BGDĐT

                  Hà Nội, ngày 09 tháng 7 năm 2020

 

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưng,

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020

 

          Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Thực hiện Quyết định số 1748/QĐ-BGDĐT ngày 02/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Thể lệ Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020 (gọi tắt là Cuộc thi); Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kế hoạch Cuộc thi, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU

1. Mục đích

- Chào mừng kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020) và 109 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911-5/6/2020).

- Tuyên truyền Lễ kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2020) và Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2/9/1945-2/9/2020) và kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện quan trọng trong năm 2020.  

- Góp phần thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. 

- Thực hiện Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 04/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên.

- Tổ chức Cuộc thi là hoạt động có ý nghĩa góp phần tạo nên một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Ngành nhằm đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII.

2. Yêu cầu

- Triển khai Cuộc thi sâu rộng đến toàn thể học sinh, sinh viên, cán bộ quản lý, giáo viên trẻ, đoàn viên, thanh niên ở trong nước và lưu học sinh Việt Nam ở nước ngoài.

- Các nhà trường và cơ sở giáo dục, đào tạo chủ động tuyên truyền và tổ chức cho các tập thể và cá nhân tham gia, để Cuộc thi lan tỏa và thu hút các thí sinh dự thi.

II. NỘI DUNG CUỘC THI

- Những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với thế hệ trẻ; tư tưởng Hồ Chí Minh về sự nghiệp giáo dục Việt Nam; những bài học về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Nội dung cơ bản trong: “Di chúc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tác phẩm “Dân vận” và tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”.

- Tư tưởng Hồ Chí Minh với biển, đảo Việt Nam.

- Những nội dung cơ bản của chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Những thành tựu, kết quả đạt được trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, phát triển đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhất là trong 34 năm đổi mới (1986-2020), những chủ trương lớn trong Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

- Đảm bảo phù hợp đối tượng dự thi.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Tiến độ triển khai

1.1. Công tác chuẩn bị (từ tháng 6 đến tháng 8 năm 2020)

- Ban hành Thể lệ Cuộc thi, Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Ban Soạn thảo câu hỏi thi, Ban Thẩm định câu hỏi thi, Ban Giám khảo Cuộc thi;

- Tổ chức biên soạn, thẩm định câu hỏi và đáp án;

- Chạy thử phần mềm Cuộc thi;

- Ban hành công văn chỉ đạo các sở giáo dục và đào tạo, cơ sở đào tạo chủ trì, phối hợp với tổ chức Đoàn, Hội hướng dẫn HSSV, đoàn viên, thanh niên; lưu học sinh ở nước ngoài để hưởng ứng tham gia Cuộc thi.

- Thí sinh đăng ký và thi thử.

Thông tin chính thức về Cuộc thi được Ban tổ chức cập nhật trên trang thông tin điện tử: http://hocvalamtheobac.vn từ 09h00 ngày 24/8/2020.

1.2. Tổ chức Lễ phát động Cuộc thi, Vòng loại và Vòng bán kết (Tháng 9 và 11 năm 2020).

- Tổ chức Lễ phát động Cuộc thi (dự kiến ngày 14/9/2020 tại Thủ đô Hà Nội).

- Tổ chức trao giải Vòng loại và Vòng Bán kết Cuộc thi.

- Thông báo danh sách thí sinh tham dự Vòng Chung kết xếp hạng cá nhân toàn quốc.

1.3. Tổ chức Vòng thi Chung kết xếp hạng cá nhân toàn quốc, Lễ Tổng kết - Trao giải chung cuộc Cuộc thi

 - Vòng thi Chung kết xếp hạng cá nhân toàn quốc: dự kiến 07h30 ngày 11/12/2020 tại Thủ đô Hà Nội.

-  Lễ Tổng kết - Trao giải chung cuộc Cuộc thi: dự kiến 19h00 ngày 12 tháng 12 năm 2020 tại Thủ đô Hà Nội (địa điểm sẽ thông báo sau).

2. Trách nhiệm của các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo

2.1. Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên: Là đơn vị thường trực Cuộc thi, đầu mối tổ chức thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Xây dựng Thể lệ, Kế hoạch tổ chức Cuộc thi; trình Lãnh đạo Bộ ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Ban Soạn thảo, Ban Thẩm định câu hỏi, Ban Giám khảo.

- Tổ chức soạn thảo, thẩm định câu hỏi của Cuộc thi.

- Tổ chức xét giải và công bố danh sách thí sinh đoạt giải các tuần thi, vòng thi và thí sinh tham dự Vòng thi Chung kết xếp hạng cá nhân toàn quốc của Cuộc thi.

- Phối hợp các đơn vị liên quan vận động xã hội hóa để tổ chức Cuộc thi.

- Tham mưu ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các sở GDĐT, cơ sở đào tạo trong ngành Giáo dục tham gia thi.

- Tổ chức cấp Giấy chứng nhận cho các cá nhân đoạt giải Vòng loại, Vòng bán kết Cuộc thi.

- Tổ chức tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho các cá nhân, tập thể đoạt giải Nhất, Nhì của Vòng Chung kết cá nhân xếp hạng toàn quốc Cuộc thi; các cá nhân, tập thể có đóng góp cho Cuộc thi

2.2. Vụ Kế hoạch – Tài chính: phối hợp bố trí kinh phí triển khai Cuộc thi.

2.3. Vụ Giáo dục Trung học, Vụ Giáo dục Đại học, Vụ Giáo dục Thường xuyên, Vụ Thi đua - Khen thưởng, Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục: tham gia Ban Tổ chức.

2.4. Cục Công nghệ Thông tin: Chủ trì công tác đảm bảo an ninh mạng cho Cuộc thi.

2.5. Cục Hợp tác Quốc tế: Đầu mối tuyên truyền về Cuộc thi tới lưu học sinh Việt Nam ở nước ngoài biết và tham gia thi.

2.6. Văn phòng Bộ: Phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh và truyền hình tổ chức tuyên truyền trước, trong và sau Cuộc thi.

2.7. Báo Giáo dục và Thời đại: Tham gia tuyên truyền trước, trong và sau Cuộc thi.

2.8. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam:

- Hỗ trợ công tác tổ chức Cuộc thi.

- Tài trợ và vận động tài trợ kinh phí giải thưởng, phối hợp tổ chức các hoạt động của Cuộc thi.

3. Sở giáo dục và đào tạo các tỉnh/thành phố

- Chủ trì thành lập Ban Tổ chức và Bộ phận thường trực Cuộc thi của địa phương để chỉ đạo tổ chức cho thí sinh dự thi Vòng loại và Vòng bán kết; căn cứ vào Thể lệ Cuộc thi chọn các thí sinh tham dự Vòng Chung kết xếp hạng cá nhân toàn quốc Cuộc thi.

- Thường trực Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ hỗ trợ và cấp quyền truy cập, quản lý số liệu và kết quả thí sinh dự thi của  địa phương và các trường trên địa bàn.

- Ban hành văn bản chỉ đạo các nhà trường và cơ sở giáo dục trực thuộc tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn để học sinh, học viên, nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục tích cực tham gia hưởng ứng Cuộc thi.

- Xác minh thông tin thí sinh đạt kết quả cao của Vòng loại và Vòng Bán kết; tổng hợp danh sách thí sinh đạt kết quả cao, lọt vào các vòng thi kế tiếp.

- Thành lập và tổ chức Đoàn cán bộ, thí sinh tham gia Vòng Chung kết xếp hạng cá nhân toàn quốc (nếu có thí sinh vào thi ở Vòng Chung kết toàn quốc).

- Khen thưởng các cá nhân, tập thể có đóng góp tích cực cho Cuộc thi tại địa phương.

4. Các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm

- Chủ trì thành lập Ban Tổ chức và Bộ phận thường trực Cuộc thi ở nhà trường để tổ chức thí sinh dự thi Vòng loại và Vòng Bán kết; căn cứ vào Thể lệ Cuộc thi chọn thí sinh tham dự Vòng Chung kết xếp hạng cá nhân toàn quốc Cuộc thi. Thường trực Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ hỗ trợ và cấp quyền truy cập, quản lý số liệu và kết quả thí sinh dự thi của nhà trường.

- Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn để sinh viên, giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục tích cực tham gia hưởng ứng Cuộc thi.

- Xác minh thông tin thí sinh đạt kết quả cao của Vòng loại và Vòng Bán kết, tổng hợp danh sách thí sinh đạt kết quả cao, lọt vào các vòng thi kế tiếp.

- Thành lập và tổ chức Đoàn cán bộ, thí sinh tham gia Vòng Chung kết xếp hạng cá nhân toàn quốc (nếu có thí sinh vào thi ở Vòng Chung kết toàn quốc).

- Khen thưởng các cá nhân, tập thể có đóng góp tích cực cho Cuộc thi tại nhà trường.

5. Kinh phí

Kinh phí tổ chức sử dụng từ nguồn ngân sách được cấp và nguồn xã hội hóa để hỗ trợ tổ chức và trao giải thưởng Cuộc thi.

Trong quá trình triển khai, nếu có thông tin cần trao đổi đề nghị liên hệ: Điện thoại đường dây nóng, hỗ trợ các nội dung liên quan về đăng ký tạo tài khoản dự thi, đăng nhập thi, hỗ trợ sở giáo dục và đào tạo các tỉnh/thành phố và các cơ sở đào tạo thống kê và kết xuất dữ liệu: 0967.345.456, email: hocvalamtheobac@egroup.vn và bộ phận thường trực Ban tổ chức Cuộc thi: đ/c Nguyễn Xuân Hà, chuyên viên chính Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo, 35 Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, ĐT: 083.748.5979 (Ghi chú: số điện thoại này chỉ hỗ trợ công tác tổ chức và kết nối với Sở Giáo dục và Đào tạo và các cơ sở đào tạo) email: nxha@moet.gov.vn.

 

 

Nơi nhận:

- Văn phòng TW Đảng              

- Văn phòng Chính phủ              (để b/cáo);

- Ban Tuyên giáo TW               

- Bộ trưởng

- Ban Chỉ đạo Cuộc thi   

- Nhà xuất bản Giáo dục VN (để ph/hợp);                                 

- Báo Giáo dục và Thời đại

- Các sở giáo dục và đào tạo                 

 - Các đại học, học viện, trường đại học,                      cao đẳng SP và trung cấp SP  (để th/h);

- Các thành viên Ban Tổ chức Cuộc thi

- Đăng Cổng TTĐT của Bộ

- Lưu: VT, Vụ GDCTHSSV.                              

 

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

(đã ký)

 

 

Nguyễn Hữu Độ


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Video Clip
Văn bản mới